Udsatte børn og unge i psykisk mistrivsel

Green screen studie og live-produktion for Kommunernes Landsforening

Kommunernes Landsforening er i dag i green screen studiet i Mediehuset København, hvor vi afvikler deres online-konference, med 3-kameraproduktion og livestreaming.

Programoversigt for livestreaming

 • 09.30 Velkommen til konferencen
  v. Brian Dybro, medlem af KL’s Socialudvalg
 • 09:50 Tidlig indsats på børneområdet – bedre eller bare dyrere?
  Der har været en kraftig stigning i antallet af børn og unge med diagnoser de senere år, men hvad karakteriserer børn og unge med diagnoser? Hvad karakteriserer den indsats kommunerne laver? Hvad får vi ud af indsatsen? Vi får belyst disse spørgsmål ud fra en ny analyse af kommunernes tidlige forebyggende indsats.
  v. Mette Lindgaard, partner og leder af PwC’s Public Welfare afdeling, PwC Denmark
 • 10:15 Videnskaben, Filosofien og Børn i Psykisk Sygdom
  I de sidste år er en betydelig del af det arvelige grundlag for psykiske lidelser blevet af-dækket og karakteriseret. Denne videnskabelige indsigt har allerede resulteret i nye måder til udvikling af lægemidler, og den vil i de kommende år forbedre diagnostik og målrette behandling af psykiske lidelser. Den væsentligste betydning er imidlertid, at vores videnskabelige forståelse udfordrer vores filosofiske og samfundsmæssige opfat-telse af psykiske lidelser.
  v. Thomas Werge, professor ved Københavns Universitet, leder af Forskningsinstitut for Biologisk Psykiatri, PC Sct. Hans
 • 10:40 Angst – Hvordan skal vi forstå angst og deraf handle?
  Oplægget giver en forståelse af hvad angst er. Herunder hvordan forskellige angst-lidelser kommer til udtryk, hvilke mekanismer, der kan være medvirkende til udviklingen samt vedligeholdelsen af angsten, samt hvad man kan gøre for at forebygge den.
  v. Sonja Breinholst, cand.psych. Autoriseret, ph.d., adjunkt ved Center for Angst, Institut for Psykologi, Københavns Universitet
 • 11.05 Pause
 • 11.20 Konkret fortælling
 • 11.30 Børneperspektiver i professionelles samarbejde om at udvikle børn og unges sociale deltagelsesbetingelser
  Hvad indebærer det at undersøge vanskeligheder i børn og unges livssituation ud fra deres perspektiver, og hvordan kan viden fra børnenes perspektiver gøre os klogere på, hvad professionelle skal samarbejde om? Oplægget tegner en bevægelse fra at ville kategorisere dysfunktioner ved det enkelte barn til en problemforståelse, hvor det hand-ler om at ændre børn og unges deltagelsesmuligheder.
  v. Ida Schwartz, docent, ph.d. og leder af forskningsprogrammet ”Inklusion og hver-dagsliv” i Center for Anvendt Velfærdsforskning, UCL Erhvervsakademi og Professions-højskole
 • 12.00 Frokost
 • 13.00 Konkrete eksempler på virkningsfulde indsatser:
  •  I skole igen – en fraværsindsats
  v. Rasmus Skriver, specialpædagogisk konsulent, Hillerød Kommune, Louise Wittendorff Jensen, Cand. Psych. Aut. Hillerød Kommune
  •  Mind My Mind som en måde af forebygge psykisk mistrivsel
  v. Sidsel Bondo, souschef, Børne- & Ungerådgivningen, Helsingør Kommune
 • 13.45 Mestring – hele vejen rundt om barnet
  Hvordan omsætter vi viden om børn og unge i psykisk mistrivsel til handling, så vi skaber bedre trivsel der, hvor børnene og de unge er? Hvordan kan forældre, lærere, pædagoger, sagsbehandlere og andre blive bedre til at støtte barnet og den unge i at mestre sit liv? Hvordan kan vi fx forebygge og håndtere skolefravær og sikre at flere gennemfører en ungdomsuddannelse – også de der har en diagnose? Hvilke kompeten-cer skal de forskellige voksne omkring børnene have, og hvad skal de gøre anderledes for at sikre større trivsel blandt børn og unge?
  v. Signe Danø Andersen, souschef, Center for handicap og Psykisk Sårbarhed, Socialstyrelsen
 • 14.05 Socialt arbejde gør man ikke alene
  Pædagogik er ikke nødvendigvis en solodisciplin. Hos PLAY er der først og fremmest fokus på at sikre en bæredygtig udvikling for den enkelte i almensamfundets forskellige fællesskaber, som skole, foreningsliv eller job. PLAY arbejder med relationer som værk-tøj i en faciliterende pædagogik og pædagogik praktiseres i netværk.
  v. Christoffer Hansen, leder af PLAY
 • 14.30 Pause
 • 14.55 Unges mentale helbred i præstationssamfundet
  Piger og drenge synes at reagere forskelligt trivselsmæssigt. Hvilken viden og forståelse for unges trivselsproblematikker er væsentlig for at kunne agere i forhold til det præsta-tionssamfund, som de unge vokser op i? Hvad betyder køn og sociale medier ift. det op-levede præstationspres, og dermed for udviklingen af psykiske vanskeligheder, og hvilke åndehuller efterspørger de unge selv. De unge er en del af løsningen.
  v. Anders Petersen, lektor, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet
 • 15.20 Konsekvenser af dårlig mental sundhed, og hvordan man kan arbejde med men-tal sundhedsfremme i praksis
  Hvis vi skal gøre os håb om at vende den negative udvikling, som vi har set i mental sundhed henover de seneste 10-15 år, er vi nødt til at samarbejde på tværs af organisa-toriske og faglige skel med en stærk involvering af civilsamfundet for at fremme mental sundhed i DK. Hvordan kan vi på tværs af fagskel lede og fremme viden om, hvordan man kan styrke egen og andres mentale sundhed og måle på positive aspekter af mental sundhed.
  v. Vibeke Koushede, jordemoder, MPH, ph.d., professor, Institutleder ved Institut for Psykologi, Københavns Universitet
 • 15.50 Hvordan arbejder vi videre med området børn og unge i psykisk mistrivsel?
  v. Janet Samuel, kontorchef, KL
 • 16.00 Tak for i dag