DA4YOU – Lærings-, undervisnings- og uddannelsesaktiviteter

1.e Lærings-, undervisnings- og uddannelsesaktiviteter

 

Danmark: Anbefalingerne i da4YOU/O1: Skills to master digital media er baseret på de indsamlede erfaringer fra kurser udviklet til målgruppen. Dette intellektuelle output vil derfor gøre de anbefalinger og retningslinjer for bedste praksis, der er udviklet under projektet, tilgængelige til gavn for unge voksne med handicap i hele Europa. De unge voksne med handicap, der har deltaget i DA4YOU-projektet, har deltaget i tre kurser om følgende emner:

 • Ét kursus om lovgivning om digital tilgængelighed
 • Ét kursus om tilgængelighedsteknologi
 • Et kursus om tilgængelighed i medieproduktion: Video Action Learning

Formålet med dette intellektuelle output er derfor at skabe en model for kurser, der giver målgruppen færdigheder til at mestre digitale medier, herunder retningslinjer, der kan give lærere rundt om i Europa nye undervisningsmetoder, herunder brug af teknologiske hjælpemidler baseret på almindeligt tilgængeligt forbrugerudstyr såsom smartphones.

UEA – engelskkurserne

UEA’s første runde af træningsaktiviteter blev afholdt på UEA i Norwich i februar 2020 som følger:

 • Træning 1: 5. februar 2020 (kl. 14-17)
 • Træning 2: 12. februar 2020 (kl. 14-17)
 • Træning 3: 26. februar 2020 (kl. 14-17)

15 deltagere i alderen 18-35 år deltog i træningen i februar 2020. Deltagerne havde en række evner og handicap, herunder høretab, synstab og deltagere med autisme, Aspergers syndrom, Downs syndrom, attention deficit hyperactivity disorder (ADHD), attention deficit disorder ADD, dysleksi, dyspraksi, dysgrafi og dyskalkuli. Deltagerne blev rekrutteret via e-mail, sociale medier, brugerforeninger og distribution af flyers.

UEA’s anden runde af træningsaktiviteter blev afholdt online (via Zoom) i november 2020 som følger:

 • Træning 1: 11. november 2020 (kl. 16-17.30)
 • Træning 2: 12. november 2020 (kl. 11-12.30)
 • Træning 3: 18. november 2020 (kl. 16-17.30)
 • Træning 4: 19. november 2020 (kl. 11-12.30)
 • Træning 5: 26. november 2020 (kl. 11-12.30)

20 deltagere deltog i træningen i november 2020. Deltagerne havde en række evner og handicap, herunder høretab, synstab og deltagere med autisme, Aspergers syndrom, Downs syndrom, attention deficit hyperactivity disorder (ADHD), attention deficit disorder ADD, dysleksi, dyspraksi, dysgrafi og dyskalkuli. Deltagerne blev rekrutteret via e-mail, sociale medier, brugerforeninger og distribution af flyers.

For at sikre fuld adgang til træningssessionerne for deltagere med nedsat hørelse blev arrangementet fortolket af britiske tegnsprogstolke, og live billedtekster blev leveret af en professionel undertekster.

Træningssessionerne blev ledet og leveret af Dr. Sharon Black og Dr. Carlos de Pablos-Ortega.

UEA’s konklusion

Det kan observeres i resuméet af deltagernes svar ovenfor, at deres feedback generelt er meget positiv. Næsten alle deltagerne var enige eller meget enige i næsten alle udsagn, der blev præsenteret om træningen. Svarene om underviserne var særligt positive, idet de fleste deltagere var meget enige i, at underviserne tilskyndede til deltagelse og interaktion og tilbød tilstrækkelig rådgivning og støtte. En af de største bekymringer drejede sig om sessionernes længde, som afspejlet i de kvantitative svar ovenfor. En anden bekymring havde at gøre med begrænsningerne i designet af et typisk computerrum, hvor sessionerne blev afholdt. Et tredje spørgsmål havde at gøre med at designe træningen med deltagernes handicap i tankerne.

Funka – de svenske kurser

For at opfylde Funkas ansvar og opgaver i DA4You-projektet organiserede Funka online træningsaktiviteter for unge med handicap, der dækkede følgende emner:

 • Hvad webtilgængelighed betyder
 • Lovgivning om webtilgængelighed
 • Sådan kan slutbrugere have indflydelse
 • Hjælpemidler, værktøjer og indbygget support: overblik og brug
 • Levering af hjælpemidler
 • Sådan bruges video på en tilgængelig måde

 

Undervisningsmateriale

For at sikre høj kvalitet af sessionerne udviklede Funka træningsmaterialer, der var omhyggeligt tilpasset hver workshop’s emne og unge med handicaps behov. Sammen med organisationer for unge med handicap blev tidligere viden om målgruppen og deres behov og forventninger til projektet drøftet. I løbet af foråret blev indholdet afprøvet for en bred vifte af målgrupper for at sikre, at det udviklede træningsmateriale ville passe til deltagernes krav.

Under forberedelsesprocessen analyserede vi, at det undervisningsmateriale, der blev delt af DA4YOU-projektpartnerne, blev nøje vurderet. Funkas undervisningsmateriale var baseret på partnerbidrag, men i sidste ende blev det svenske materiale raffineret ud fra de lokale brugerkrav og Funkas egen ekspertise på området. For eksempel blev materialet fra Mediehuset om videoproduktion  suppleret med mere grundlæggende information om emnet.

 

Opsøgende arbejde og invitationer

I løbet af foråret 2020 lancerede Funka en intensiv og udbredt reklamekampagne for at nå ud til så mange deltagere som muligt inden for målgrupperne. Ved hjælp af det omfattende netværk og tætte samarbejde med handicaporganisationer  havde Funka mulighed for at nå ud til en bred vifte af personer med forskellige evner.  

Funka promoverede og sendte invitationer til træningsaktiviteterne via deres nyhedsbrev, målrettet organisationer for handicappede, samt sociale medier: Twitter, Facebook og LinkedIn med over 2400 følgere på Twitter alene. Invitationen blev også sendt via personlige e-mails til unge med handicap uden for organisationerne, som er registreret som testpersoner i Funkas brugertestnetværk.

 

Uddannelsesaktiviteter

Funka har arrangeret en række online træningssessioner i løbet af efteråret 2020, som blev indledt med piloteringen før sommeren. Hver træningsaktivitet varede i 1-1,5 time med aktiv interaktion fra deltagerne og tilbagevendende pauser til Q&A. En gruppe deltagere var meget aktive mellem træningssessioner, og Funkas personale har været involveret i 370+ e-mail-tråde i træningsperioden!

Kurserne blev afholdt efter skole/arbejdstid om eftermiddagen for at sikre, at så mange unge som muligt kunne deltage. For yderligere at udbrede kendskabet i målgrupperne og nå ud til endnu flere deltagere, vil dele af sessionerne blive offentliggjort online efter efterproduktionen. De non-profit organisationer for unge med handicap, der deltager aktivt i projektet, vil formidle de optagede sessioner og organisere planlagte visninger i deres lokale klubber, herunder muligheder for at stille spørgsmål til Funkas eksperter.

Evaluering af uddannelsesaktiviteterne

Efter hver træningssession blev deltagerne bedt om at udfylde en undersøgelse med følgende spørgsmål:

 

 • Hvad syntes du om træningen?
 • Var indholdet nyt for dig?
 • Tror du, at du kan bruge det, du har lært under træningen?
 • Var indholdet let at forstå?
 • Hvad syntes du om længden af træningen?
 • Hvad mere vil du gerne lære om webtilgængelighed?
 • Hvad syntes du om det tekniske set-up af træningen, Zoom, billedtekster, Q&A osv.?
 • Hvordan kan vi forbedre træningssessionerne?

 

Langt størstedelen (over 90% i gennemsnit) af deltagerne var tilfredse eller meget tilfredse med uddannelsen, både hvad angår indhold og praktiske arrangementer. Undersøgelserne viser også, at langt størstedelen (over 85% i gennemsnit) af deltagerne mente, at det indhold, der blev præsenteret under sessionerne, var helt nyt for dem, og de kan helt sikkert gøre brug af det i deres daglige liv. Det var givende at se, at et flertal (80% i gennemsnit) af deltagerne fandt indholdet let at forstå.

Nogle af deltagerne oplevede tekniske problemer under træningssessionerne, hovedsagelig på grund af ustabil forbindelse. Funka tilbød teknisk support før og under sessionerne for at afbøde dette. Den automatiske billedtekstbrugd er meget følsom over for lydniveauer og kan ikke altid klare tekniske termer eller for hurtig tale.  muligheden blev tilbudt at stille spørgsmål via Q&A, men også via mikrofonen, efter at have rakt hånden op.

 

Konklusion

Træningssessionerne har været vellykkede og meget værdsat. Onlineformatet var ikke perfekt, men fungerede godt under omstændighederne. På grundlag af drøftelserne med både organisationer og enkeltpersoner er der behov for yderligere information og uddannelse om digital tilgængelighed og deltagelse. Projektet har bidraget positivt til processen med at inkludere unge med handicap i det digitale samfund.

Træningerne blev ledet og leveret af Susanna Laurin og Ewa Björk

 

Mediehuset København – danskkurserne

Træningsaktiviteterne er organiseret i 8 moduler:

 • Lovgivning om digital tilgængelighed (2 moduler)
 • Tilgængelighedsteknologi (2 moduler)
 • Video Action Learning (4 moduler)

 

– med følgende uddannelsesmæssige og praktiske mål:

 • Generelt har det været den samme gruppe af deltagere, der har fulgt alle moduler for at opbygge kompetencer på området og være i stand til yderligere at formidle viden efterfølgende.
 • Logikken i kurset har været, at deltagerne starter med at få viden om lovgivning og rettigheder, derefter i tilgængelighedsteknologi og til sidst træning i brugen af digitale medier, hvor de har produceret indhold baseret på viden fra de tidligere kurser.
 • Ved at tilrettelægge kursusaktiviteterne på denne måde har tanken været at tilskynde deltagerne til at deltage aktivt i den demokratiske dialog med udgangspunkt i deres egen status som unge voksne med kommunikationshandicap.

 

Kurserne har været online med brug af e-læringsplatformen og inkluderet lektier og har fundet sted på tirsdage i otte uger og varede fra kl. 17 til 20 inklusive middagspause. Valget af tid har været at give de fleste mulighed for at deltage efter arbejde og studier.

Kursernes metode og undervisningsforløb er tilpasset, så unge voksne med deres forskellige former for kommunikation kan bruge og producere til digitale medier.

Nogle af de udfordringer, som har krævet innovation i denne henseende, har været at skabe kurser og metoder, der kan lære deltagerne at skabe digitalt indhold, der ikke kun kan bruges af mennesker med samme handicap, men også til mennesker med andre handicap eller uden funktionsnedsættelser.

 

I løbet af projektet er der udarbejdet undervisningsmateriale og retningslinjer af høj kvalitet og praktisk anvendelighed baseret på praktisk erfaring gennem test, evaluering og tilpasning af kurser. Hvert modul indeholder digitale læremidler og vejledninger.

Det har været et mål for projektet, at alt undervisningsmateriale og vejledninger er i en form og kvalitet, så det vil have et stort overførbarhedspotentiale, der kan bruges i alle sammenhænge for unge voksne med kommunikationshandicap til at forbedre deres færdigheder i at mestre digitale medier.

 

Markedsføringen af og rekrutteringen til kurserne har været online, og den er digitalt tilpasset LMS’ hjemmeside for tilmelding og afvikling af kurserne.

Der er udviklet kursusmoduler og retningslinjer for, hvordan man bruger LMS’s hjemmeside, samt instruktionsvejledninger til lærere, der kan gå ind i en fremtidig læringsproces.

På kurserne og i undervisningsmateriale og retningslinjer er der taget hensyn til de forskellige gruppers kommunikationsmuligheder frem for begrænsninger.

 

Konklusion og perspektiver

Det hævdes, at det er positivt, at der er fokus på unge voksne. Men det hævdes også, at det kan være en fordel at inkludere handicappede, der er ældre, da de har mange erfaringer, og det kan være godt at overveje, hvad de ældre også har brug for.

Hans tekst kan være en hjælp for unge voksne med handicap i hele Europa til at kunne bruge digitale medier til kommunikation og formidling for at støtte deres aktive deltagelse i de demokratiske processer i samfundet og forbedre deres indflydelse.

Tags: