Bideo.dk – digital dannelse og deltagelse - en forundersøgelse | Mediehuset København

Bideo.dk – digital dannelse og deltagelse – en forundersøgelse

Formål
Forundersøgelsen har til formål at få afklaret om projektet er økonomisk bæredygtigt, så der kan søges om yderligere midler i Kulturstyrelsen.
Projektet ”Bideo.dk – digital dannelse og deltagelse” skal skabe et deltagerstyret nyhedsmedie, der udkommer 20 gange om året i form af artikler med fokus på aktuelle politiske og grænseoverskridende europæiske emner.
Projektet skal bidrage til, at unge bliver digitalt dannede og deltager aktivt i de politiske debatter i medierne. Projektet faciliterer en platform på bideo.dk, hvor de unge kan oprette deres egne artikler og debatter med udgangspunkt i de 20 artikler, som indeholder en række temaer om bestemte emner fra klima og migration til social dumping og fri bevægelighed i Europa.

Målgruppe
Målgruppen er unge fra 15 til 25 år, der vil indgå i en gruppedebat om et udvalgt tema.
Gruppen kan være åben eller lukket, være en del en uddannelse eller en uformel gruppe i det offentlige rum. Alle aktiviteter foregår digitalt på nettet og gruppen vælger en moderator til det enkelte tema og debatgruppe. Målgruppen er unge, der interesserer sig for europæiske politiske problemstillinger ud fra en dansk og europæisk kontekst.
På operativt niveau henvender formatet sig til grupper af unge, der går på en ungdomsuddannelse, højskole eller aktive i en NGO. Men det kan også være en studiekreds af unge som beslutter at de vil tilegne sig viden og metoder til at debattere et emne sammen.

Koncept
Det unikke ved formatet er at problemstillingerne ikke blot beskrives med almindelige artikler, men præsenterer en samling af kilder bestående af data, dokumenter og medier som målgruppen skal analysere og reflektere over. Deltagernes tilegnelse af viden skal udmønte sig i en række artikler, der kan indgå i en debat.
Deltagerne indgår i følgende proces:

Viden
Relevante informationer stilles til rådighed for målgruppe på en landing page. Det kan ske som korte informationer i form af fakta tekster og fotos, grafik, links til kilder, podcast og video.

Inddragelse
Målgruppen informeres om muligheden for deltagelse med en række informationer på nettet, optimering af google søgeresultat, brug af sociale medier og e-mails.

Web Dialog
Der afvikles et event om et givent tema. I tilknytning til det fysiske debatevent anvendes den digitale Web Dialog platform på nettet med livestreaming, hvor man kan deltage og diskutere det aktuelle emne. Forskellige værktøjer (afstemninger, quiz, osv.) og forskellige typer af indslag anvendes.

Dokumentation
Fakta indhold og debatten om det konkrete emne fastholdes på nettet og målgruppen informeres gennem en række post infoaktiviteter.

Journalistiske it-hjælpemidler
I backend på bideo.dk oprettes et e-learningmodul, der skal indeholde en række generelle journalistiske hjælpeværktøjer, som rammesætter analyse og refleksion, samt rejser en række spørgsmål, der kan indgå i debatten. Målet er at debatterne i gruppen sker på et oplyst og demokratisk grundlag. Debatten evalueres efterfølgende gennem en række spørgsmål til deltagerne, som lægger vægt på formidlingens klarhed og kvalitet, argument analyse, inddragelse af deltagerne og type af beslutning.

It-værktøjer
Platformen indeholder it-hjælpeværktøjer, der kan bruges til kommentarer, spørgsmål, quiz og lignende.

Temaer
Der planlægges udgivet 20 temaer og hvert tema indeholder følgende:
Beskrivelse af temaet med fokus på de politiske og økonomiske knaster på området. Hvert tema vil ligeledes indeholde: Links til relevante originale kilder, medier, ressource personer, video og podcast.

Vejledning og e-learning
Der gennemføres webinarvejledning og e-learnings forløb i digital dannelse og deltagelse, samt journalistiske metoder.

Landing page
Projektet placeres som et menupunkt på bideo.dk (web-tv-bibliotek om Europa).
Projektet placeres i backend på bideo.dk, med mulighed for at publicere færdige og godkendte artikler i frontend – offentliggørelse for alle læsere/seere af bideo.dk
Vi skal have struktureret læreprocesserne, som vil omfatte de journalistiske discipliner – hvilket skal ligge til grund for opbygningen af e-learning/LMS-delen.

Forretningsgrundlag
Projektets økonomiske bæredygtighed undersøges.

Målgruppens størrelse, behov og efterspørgsel.
Hvilke behov har de unge i forhold til deres livssituation som kan være uddannelse og arbejde kombineret med en aktiv fritid.
Er der forskellige behov, der efterspørges? Hvem ønsker at deltage aktivt? Er der bestemte temaer der har større interesse end andre?
Størrelsen af de enkelte segmenter i målgruppen og deres medieforbrug og -vaner afklares. Der udvælges 25 grupper, der er repræsentative for den samlede målgruppe. Målgruppens efterspørgsel og betalingsvillighed bliver afklaret med spørgeskemaer og gruppeinterviews.

Målgruppens nuværende medieforbrug.
De forskellige segmenter i målgruppen fordelt på alder, køn, geografi og uddannelse og deres forbrug af forskellige medier fra radio, tv og print til net og sociale medier kortlægges. Interesse i aktiv deltagelse i medieproduktion undersøges specifikt.

Markeds- og konkurrentanalyse.
Hvor stort er markedet og brugernes betalingsevne fordelt på private, foreninger og offentlige aktører? Identificering af konkurrenter, der sammenlignes og vurderes på en række udvalgte parametre. Salgs- og informationskanaler identificeres. Potentielle samarbejdspartnere i branchen identificeres, såsom forlag, ungdomsuddannelser, unge- organisationer og lignende.

Budget
Der udarbejdes et 3-årigt driftsbudget i et Excel-ark, inklusiv budgetforudsætninger i form af noter.

Metode og tidsplan

Metode
Udover indsamling af relevante data, spørgeskemaer og interviews udarbejdes, der en pilot, der afprøves på målgrupperne. Piloten er er i fuld skala så den kan afprøves i 1:1
Foranalysen omfatter 25 udvalgte grupper (ca. 100 personer), der repræsenterer den samlede målgruppe.
Projektet har fokus på empowerment og den pædagogiske metode Action Learning.

Tidsplan
November- januar: koncept og journalistiske it-hjælpemidler
November januar: Udvikling af pilot
Februar – april: Analyse af Forretningsgrundlag
Maj: Ansøgning til Kulturstyrelsen

Organisering af forundersøgelsen

Der skal bruges følgende kompetencer og opgavefordeling:

Projektledelse
Jimmy Rehak og Claus Sørensen (ad 3 og 6)

Journalistisk koncept
Person med undervisningserfaring i journalistiske metoder (ad 4 – Indhold)

Udvikling af pilot
Person med it-kompetencer i e-learning og brug af sociale medier (ad 4 – IT)

Forretningsgrundlag
Person med kompetencer i markedsanalyse og forretningsplaner. (ad 5)

Projektet er udarbejdet i samarbejde med

kulturministeriet-logo